Unmanned World, Realia 003
Book
2019
Milan, Italy

Client: Realia
Design: w/ Lidia Ginga
Photos by: Lidia Ginga